leishmania therapie

 

Terug naar 1e deel Leishmania

 

Samenvatting protocol_________________________________________________________

Titer negatief Niet ziek, mogelijk incubatieperiode. In gaten houden. Bij symptomen hertesten.

 

Titer borderline Niet ziek, dus niet behandelen. Hertesten na 6 -12 mndn. (Eerder als symptomen)

 

titer positief geen symptomen, geen klinische afwijkingen geen behandeling op dit moment,

wel een aantal maal titerbepaling om de 3-4 mndn herhalen om te zien of de titer

gaat stijgen. Titerstijging wijst op een aktieve infectie dan behandelen

geen symptomen, wel klinische afwijking behandelen

wel symptomen en klin afw behandelen

 

 

Therapie_Leishmania___________________________________________________________________

Therapie in mediterrane landen: Allopurinol (Zyloric,Alpuric) 10mg/kg 2dd gedurende 6-12 mndn

in combinatie met Glucantime (75 100 mg/kg gedurende 4 8 weken).

Recent is het gebruik van Miltefosine daar aan toegevoegd.

 

Aanpak van behandeling Leishmaniasis in nederland volgens de UKG:

*) Allopurinol 7 mg/kg 3 dd gedurende minimaal een half jaar. (bij verhoogde kreatinine dan 5mg/kg 3dd)

 

Controle na 6 weken voor evaluatie van de klinische verschijnselen en de veranderingen in bloed

en urine onderzoek. Na 6 weken zouden de klinische verschijnselen sterk verbeterd of helemaal verdwenen

moeten zijn. De Ht, leucocyten en trombocyten zouden ook weer normaal moeten zijn.

 

*) Indien niet of te weinig verbeterd, dan uitbreiding van de therapie met

-Meglumine antimonaat (100 mg, sc, 3 weken)(nefrotoxisch) icm allopurinol of

-Miltefosine 2 mg/kg/dag po gedurende 28d icm allopurinol (miltefosine als er sprake is van verhoogde kreatinine).

 

Ook tijdens de behandeling kan er recidief van de symptomen optreden. Dus er moet blijvend opgelet worden en

indien recidief van symptomen , dan meteen controle van alle waarden.

 

 

Wanneer stoppen met medicatie?_________________________________________________

Na 6 maanden therapie wordt er opnieuw bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Als er geen symptomen

meer zijn en de bloedwaarden zijn goed wat betreft de Ht, leukocyten, trombocyten en de gammaglobuline

concentratie.

Dan kan de therapie gestopt worden.

Afwijkingen in plasma kreatinine en albumine concentraties, net als protenurie zijn in het algemeen blijvend.

 

In plaats van het controleren van de gamma-globuline concentratie kan ook de Leishmania titer gebruikt worden

om de activiteit van de infectie te beoordelen. Als de titer gedaald is, dan is dat een goed teken, maar de titer

kan erg lang hoog blijven, dus de andere bloedwaarden zeggen meer.

 

Let wel: alleen titerbepalingen van een en hetzelfde lab kunnen vergeleken worden met elkaar.

Titers van verschillende labs kunnen vaak niet met elkaar vergeleken worden omdat ze met verschillende

methodes worden bepaald.

 

 

Controle onderzoeken_________________________________________________________

6 weken na begin van de therapie en bij monitoring 1x per 6 maanden.

Bij twijfel altijd eerder weer controleren. De klinische symptomen zijn altijd pas later te zien dan de klinische

afwijkingen in bloed en urine.

Daarom is regelmatig urine onderzoek en bloedonderzoek belangrijk zodat oplevingen van de ziekte eerder

ontdekt worden.

 

Halfjaarlijks controle onderzoek blijft noodzakelijk om recidive op tijd vast te stellen.

Titer bepaling daling = goed

zelfde liefst ook andere bloedwaarden en urine testen

stijging ziekte wordt aktief ook de andere bloedwaarden en urine testen.

 

Monitoren

Vanaf het moment dat een Leishmania infectie gediagnosticeerd is, is het van belang de patint levenslang te

monitoren. Controle onderzoeken met een tussentijd van een half jaar tot maximaal een jaar zijn aan

te raden.

Wanneer er sprake is van ernstige klinische verschijnselen is het aan te raden aanvankelijk deze controles zelfs

nog vaker uit te voeren tot zeker is dat de behandeling effectief is.

Bij een verhoogd plasma kreatinine waarbij een progressief verloop verwacht kan worden kunnen controles met

een frequentie van elke 3 of 4 maanden zinvol zijn totdat een inschatting gemaakt is van de snelheid van progressie

van de nierproblemen.

 

Prognose_Leishmania_____________________________________________________________________

Alhoewel de verschijnselen van infectie zijn verdwenen, blijft de parasiet in de patint achter , verschuilt zich bv

in macrofagen in beenmerg, milt, lever en huid.

Monitoring blijft belangrijk omdat de ziekte opnieuw geaktiveerd kan worden, mn bij afweerverlaging door stress

en bv operaties.

 

De prognose is afhankelijk van het feit of er al veel schade is of niet.

Als er tijdig therapie wordt ingesteld en er is nog geen aantoonbare schade, dan is de prognose gunstig. (Wel

dus blijven monitoren).

Als er wel al veel schade is, is de prognose ongunstiger.

 

 

Terug naar 1e deel Leishmania